فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله گياه شناسي ايران (The Iranian Journal of Botany), 1384, دوره 11, شماره 2 (پياپي 22)
 14 مقاله