فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, پاييز 1383, دوره 8, شماره 1 (پياپي 29) ضميمه 1
 14 مقاله