فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي, زمستان 1384 , دوره 37, شماره 54
 12 مقاله