فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), تابستان 1383, دوره 16, شماره ویژه نامه دندان پزشکی کودکان (مسلسل 50)
 10 مقاله