فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پايش, تابستان 1383, دوره 3, شماره 3
 8 مقاله