فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, پاييز 1383, دوره 8, شماره 1 (پياپي 29)
 12 مقاله