فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), بهار 1383, دوره 5, شماره 2 (مسلسل 18)
 8 مقاله