فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), بهار 1380, دوره 19, شماره 1
 12 مقاله