فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, بهار 1381, دوره 6, شماره 1 (پیاپی 21)
 13 مقاله