فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي, تابستان 1384, دوره 37, شماره 52
 12 مقاله