فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), بهار 1382, دوره 5, شماره 1
 10 مقاله