فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران), 1383, دوره 59, شماره 1
 19 مقاله