فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي پوست, تابستان 1382, دوره 6, شماره 4 (پياپي 24)
 10 مقاله