فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, آبان 1383, دوره 38, شماره 4 (پیاپی 86)
 11 مقاله