فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشکده فني دانشگاه تهران, شهريور 1383, دوره 38, شماره 3 (پیاپی 85)
 9 مقاله