فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان, بهار 1384, دوره 13, شماره 50
 8 مقاله