فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله چغندرقند, 1383, دوره 20, شماره 2
 6 مقاله