فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي), پاييز 1380, دوره 5, شماره 3
 17 مقاله