فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي ايران, 1381, دوره 33, شماره 3
 20 مقاله