فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و سازندگي, پاییز 1380, دوره 14, شماره 3 (پي آيند 52) در امور دام و آبزيان
 26 مقاله