فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان, زمستان 1382, دوره 12, شماره 48
 12 مقاله