فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, تابستان 1384, دوره 12, شماره 3
 10 مقاله