فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), تابستان 1384, دوره 12, شماره 2 (مسلسل 36)
 9 مقاله