فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش فيزيك ايران, زمستان 1384, دوره 5, شماره 4
 10 مقاله