فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, تابستان 1379, دوره 8, شماره 30
 14 مقاله