فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان), تابستان 1382, دوره 1, شماره 6
 7 مقاله