فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل, تابستان 1384, دوره 5, شماره 2 (پیاپی 16)
 14 مقاله