فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله زبانشناسي كاربردي, پاييز 1382, دوره 6, شماره 2
 7 مقاله