فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي ايران, 1382, دوره 34, شماره 3
 25 مقاله