فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي ايران, 1380, دوره 32, شماره 3
 20 مقاله