فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, زمستان 1382, دوره 7, شماره 4 (پياپي 28)
 6 مقاله