فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, تابستان 1382, دوره 7, شماره 2 (پياپي 26)
 6 مقاله