فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي ادبي, پاييز و زمستان 1382, دوره 1, شماره 2
 9 مقاله