فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران, پاييز و زمستان 1382, دوره 1, شماره 2
 6 مقاله