فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, زمستان 1382, دوره 46, شماره 82
 18 مقاله