فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (بولتن انجمن رياضي ايران) Bulletin of Iranian Mathematical Society, ارديبهشت 1382, دوره 29, شماره 1
 5 مقاله