فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, بهار 1382, دوره 9, شماره 29
 9 مقاله