فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE), 1382, دوره 8, شماره 22
 13 مقاله