فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي, پاییز و زمستان 1383, دوره 1, شماره 2
 6 مقاله