فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي), مهر - آبان 1381, دوره 15, شماره 4 (پیاپی 60)
 6 مقاله