فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي), تابستان 1379, دوره 13, شماره 2 (پیاپی 48)
 7 مقاله