فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي علوم مهندسي(انگليسي), بهار 1382, دوره 14, شماره 2
 11 مقاله