فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, آبان- بهمن 1381, دوره 7, شماره (پياپي 40-39)
 8 مقاله