فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, تیر - مهر 1381, دوره 7, شماره (پياپي 38-37)
 7 مقاله