فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, بهار 1384, دوره 11, شماره 1 (مسلسل 37)
 8 مقاله