فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, پاييز 1380, دوره 5, شماره 3 (پیاپی 19)
 13 مقاله