فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گياهان دارويي, بهار 1383, دوره 3, شماره 10
 9 مقاله