فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, آبان - بهمن 1379, دوره 5, شماره (پياپي 28-27)
 9 مقاله