فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران, زمستان 1382, دوره 6, شماره 4 (پیاپی 20)
 9 مقاله