فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, تابستان 1381, دوره 45, شماره 76
 21 مقاله